Защита към дебитна карта

Настъпило застрахователно събитие

Уведомления за настъпило застрахователно събитие

Предявяване на застрахователна претенция във връзка със застраховка към Вашата дебитна карта.

 

 

  • Ако имате сключена повече от една застраховка или е настъпил повече от един покрит риск - моля попълнете допълнителен брой Уведомления. Във всяко напишете коректно датата на подписване на застрахователния договор или последните четири цифри на картата.

  • Попълнете Уведомлението пълно и точно, и отговорете на всички въпроси.

  • Винаги описвайте вярно обстоятелствата около събитието. При установяване на неточна или укрита умишлено информация, това може да се счете за застрахователна измама.

  • Моля представете всички изискани документи от Застрахователят (съгласно Общите условия на застраховката Ви). Ако липсва документ, не е бил издаван такъв и Вие лично не може да се сдобиете с него,моля опишете писмено това.

  • Сроковете за разглеждане и оценка на застрахователната Ви претенция са указани в Общите условия на застраховката Ви и в Кодекса за застраховането. Срокът за решаване на Вашата претенция започва датече от момента на предоставяне на последния изискан документ.

  • Ако в хода на разглеждане на документите Ви, Застрахователят има нужда от допълнителна информация и се обърне към Вас е във ваш интерес да я предоставите, за да бъде взето становище по Вашата застрахователна претенция.

  • Ако застраховката Ви е обвързана със  задължения към кредитна, лизингова или друга институция, е ваше задължение да ги погасявате в срок, докато не получите окончателен отговор от Застрахователя по предявената от Вас претенция.