Администриране на кореспонденция и Процедури

БНП Париба Кардиф

Администриране на кореспонденция и Процедури

Администриране на официалната писмена кореспонденция – входяща и изходяща в Кардиф, клонове България.

Администрирането на входящата и изходяща кореспонденция е в пълно съответствие с  GDPR Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Процесът по обслужване и администриране на цялата кореспонденция от вътрешни и външни клиенти се управлява от отдел „Обслужване на клиенти“. Всеки получен/изпратен документ, независимо дали е получен дигитално или на хартиен носител се обработва според вида му, като задължително се отбелязва входящ/изходящ номер по поредност от регистър Кореспонденция с отразяване на датата на получаване/изпращане.

Документи, изпратени и получени при Застрахователите след 16:30 часа се входират (т.е. се поставя пореден входящ номер) в рамките на следващия работен ден в съответствие с вътрешната процедура на Компанията.

 

Запознайте се с нашите процедури за уреждане на претенции по застраховки, за разглеждане на жалби и извънсъдебно разрешаване на спорове.

 

Процедура за уреждане на претенции по застраховки

Пълният текст на процедурата, може да намерите ТУК


 Процедура за разглеждане на жалби:

  1. За да регистрирате жалба, следва да я депозирате или изпратите по пощата с обратна разписка или куриер на нашия адрес: гр. София, ПК 1000, ул. Христо Белчев 29А, ет. 1-3, за „Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ и „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ. В същата, следва да изложите исканията си и да приложите документи, подкрепящи Вашите твърдения. Жалба бихте могли да изпратите и посредством електронна поща или чрез формата качена на сайта ни;
  2. Срокът за обратна връзка при жалба е 10 работни дни, считано от датата на регистрирането й. При жалби, отнасящи се до размер на обезщетение, този срок е 7 работни дни.

Пълният текст на процедурата, може да намерите ТУК