Често задавани въпроси

Открийте отговорите на своите въпроси

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Какво е застраховка за Защита на кредитополучателите?

Програма за допълнителна сигурност към кредитите (отпускани от нашите партньори - банки, финансови институции и др.), която дава спокойствие срещу малка сума месечно и покрива едни от  често съпътстващите ежедневието ни ситуации, като временна и трайна нетрудоспособност, нежелана безработица.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Какви документи трябва да получа при сключване на застраховка?

Общи условия на Застраховката и Застрахователен сертификат. Необходимо е да съхранявате Общите условия и Застрахователния сертификат през целия период на действие на застраховката.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Застрахователни претенции

Какво се случва, когато подам документи за настъпило застрахователно събитие?

При стандартните случаи, когато разполагаме с всички необходими документи, достатъчни за взимане на решение, срокът е от 15 дни. Възможно е случаят да  изисква по-задълбочено проучване от наша страна и допълнителни документи, което може да удължи срока за разглеждането им и взимане на решение. При всички случаи, трябва да сте сигурен, че от момента на Вашето обаждане или първото Ви посещение в нашия офис и представяне на необходимите документи, ние започваме да работим по Вашия случай, като нашата крайна цел е  да го разрешим във възможно  най-кратък срок.

Можете да получите информация относно  разглеждането на Вашите документи в рамките на работното ни време на нашите телефони за контакт, на място в нашия офис или по електронна поща.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Застрахователни претенции

Какво трябва да направя при настъпило застрахователно събитие?

Необходимо е да ни уведомите за настъпило застрахователно събитие, покрито от Вашата застраховка. Срокът за уведомяване е посочен в Общите условия на застраховката. Най-бързият и лесен начин е да се свържете с нас на телефоните за контакт посочени във Вашия застрахователен сертификат или да посетите нашия офис. Допълнителна информация можете да откриете на интернет страницата ни, в офисите на нашите партньори, както и в Общите условия на застраховката.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Мога ли да удължа застраховката, след като изплатя кредита?

Застраховката е в сила само за периода на кредита.
logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Застрахователни претенции

Къде и как се подават документи във връзка с настъпило застрахователно събитие?

Документи във връзка с настъпило застрахователно събитие се подават на място в нашия офис, по пощата с писмо с обратна разписка, изпратени по куриер или сканирани по електронна поща. Информация за документите, които е необходимо да представите, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие, можете да получите по телефон, електронна поща, на нашата интернет страница в секция „Уведомления за застрахователни претенции", на място в нашия офис, както и в Общите условия на застраховката.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Застрахователни претенции

Какви документи трябва представя във връзка с настъпило застрахователно събитие?

В зависимост от настъпилото застрахователно събитие, трябва да попълните формуляр „Уведомление за настъпило застрахователно събитие". Уведомлението е по образец на Застрахователя и информацията, съдържаща се в него е различна в зависимост от вида на застрахователното събитие. Формуляр можете да получите на място в нашия офис, в офисите на нашите партньори, по електронна поща,  по куриер или от интернет страница ни. В уведомлението са описани документите, които трябва да приложите в зависимост от вида на застрахователното събитие.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Застрахователни претенции

Как ще бъда уведомен за решението на Застрахователя по подадени от мен документи?

Ние ще се свържем с Вас (чрез официално писмо на посочения от Вас адрес, чрез съобщение по електронна поща,  кратко текстово съобщение или обаждане на предоставения ни от Вас телефонен номер) и ще Ви информираме за решението ни. В случай на плащане, ще потвърдим датата на плащане и обезщетението, което сме изплатили.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Ако платя предсрочно или рефинансирам кредит, какво се случва със застраховката?

При предсрочно погасяване на кредит, когато плащанията по застраховката са месечни, застраховката се прекратява. При предсрочно погасяване на кредит, когато плащането по застраховката е еднократно, в случаите когато клиента изрично подаде писмена молба, част от платената премия по застраховката може да бъде възстановена на клиента. Ако клиента не пожелае връщане на премията, застраховката остава в сила, при някои партньори за всички рискове, при останалите само за част от рисковете, които покрива застраховката са в сила до края на срока на кредитния договор.
При рефинансиране на кредита, плащанията по застраховката се прекратяват и с новия договор за кредит се сключва нова застраховка.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Трябва ли да плащам кредитните си задължения, включително застрахователна премия, в случай че вече съм подал документи за настъпило застрахователно събитие?

До окончателното ни решение, Вие трябва да заплащате редовно задълженията по сключени от Вас договори за кредит, договори за кредитни или дебитни карти.  В случай на взето решение за плащане, ние ще се свържем с Вас  незабавно, като ще потвърдим датата на плащането и размера на обезщетението, което сме изплатили. През срока на изплащане на обезщетение от Застрахователя, Вие не дължите плащане към банката - кредитор, вкл. плащане на застрахователна премия.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Трябва ли да възстановя на по-късен етап (напр. след като приключи периода на временната или трайната неработоспособност или започна нова работа) изплатеното ми застрахователно обезщетение?

Изплатеното от Застрахователя обезщетение не подлежи на възстановяване от Застрахования.
logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Какво е „период на изключване" за рисковете „Нежелана безработица в резултат на уволнение" и "Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване"?

Период от време, който започва да тече от момента на сключване на застраховка. През този период застрахованото лице няма застрахователно покритие за рисковете „Нежелана безработица в резултат на уволнение" и „Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване".В случай, че настъпи застрахователно събитие през този период, Застрахователят не дължи изплащане на застрахователно обезщетение. Продължителността на „Периода на изключване" за всеки отделен риск е посочена в Общите условия на застраховката.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

На кого се изплаща застрахователното обезщетение ?

Застрахователят извършва застрахователното плащане към ползващото се лице съгласно Общите условия на застраховката. При застраховки, сключени към договори за кредит, вкл. за издаване на кредитни карти ползващо се лице е банката/финансовата институция - кредитор или в някои случаи, определените в Общите условия на застраховката - на застрахованият/неговите наследници.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Застрахователни претенции

Как да постъпя в случай, че не съм удовлетворен от решението на Застрахователя?

Необходимо е да се свържете с нас на телефоните ни за контакт и да обясните причината за Вашата недоволство. Ако не можем да Ви отговорим веднага или казусът изисква мнението на различни наши специалисти, трябва да депозирате искането си в писмен вид и да приложите всички доказателства, потвърждаващи мнението Ви. В рамките на 15 дни, ще получите писмен отговор от нас.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Искам да добавя застраховка по вече сключен договор за кредит?

При вече усвоен кредит, няма възможност да бъде добавена застраховка.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Трябва ли да ми бъде възстановена внесената застрахователна премия, при отказано изплащане на застрахователно обезщетение от Застрахователя, съгласно Общите условия на застраховката?

Не се дължи възстановяване на заплатената застрахователна премия, тъй като при сключване на застраховка, Застрахователят се ангажира срещу заплащане на предварително определена застрахователна  премия от Застрахования, да покрива определени рискове, предварително дефинирани в Общи условия на застраховката, с които от своя страна Застрахования е запознат,  приел доброволно и получил срещу подписа си при сключване на застраховката.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Имам застраховка по кредита си, но искам да се откажа от нея, какво трябва да направя?

За да задействате процедура за отказ от  застраховка, трябва да посетите някой от офисите на нашите партньори, където е сключена застраховката и да подадете молба за отказ. Тази молба ще бъде препратена към нас, тъй като анулирането на застраховката става само с изричното съгласие на нашия партньор.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Ако се откажа от кредита в законово установения срок, какво се случва със застраховката ми към него?

Застраховката по кредита се анулира.

logo BNP Paribas Cardif
№ 29a Hristo Belchev str.
1000 Sofia
Bulgaria
Tel: +359 2 / 4915 970
Fax: +359 2 / 4915 988
Email: cardifbulgaria@cardif.com
Обща информация

Какво е „период на изчакване" за рисковете „Нежелана безработица в резултат на уволнение" и "Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване"и „Хоспитализация в резултат на злополука"?

Период от време, който започва да тече от момента но настъпване на застрахователно събитие: „Нежеланата безработица в резултат на уволнение", „Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване" или „Хоспитализация в резултат на злополука". Продължителността на „периода на изчакване" е посочена в Общите условия на застраховката. При условие, че „Нежелана безработица" или „Временна неработоспособност" продължат след изтичането на този период и застраховката е в сила,  Застрахователят изплаща обезщетение по съответния риск, в съответствие с условията към застраховката.