Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Водещ приоритет в политиката на БНП Париба Кардиф

Водещ приоритет в политиката на БНП Париба Кардиф е да забрани и активно да предотврати изпирането на пари и всяка друга дейност, която улеснява прането на пари или финансирането на терористични или други престъпни дейности.

 БНП Париба Кардиф прилага всички нормативни мерки за превенция използването на финансовата система за  дейности в нарушение на  AML регулаторната рамка , поддържа ги постоянно актуални и гарантира, че са въведени  подходящи вътрешни политики, процедури и контрол в тази връзка.