Добре дошли в уебсайта на БНП Париба Кардиф, клон България www.bnpparibascardif.bg.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА НА БНП ПАРИБА КАРДИФ - БЪЛГАРИЯ

Данни за компанията: “Кардиф Животозастраховане, Клон България”, вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 175190059, клон на чуждестранен търговец CARDIF ASSURANCES VIE SA, FRANCE с адрес 8 Rue  Du Port 92728 Nantere Cedex, Paris и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България”, вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: 175190073, клон на чуждестранен търговец CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA, FRANCE с адрес 8 Rue  Du Port 92728 Nantere Cedex, наричани заедно „БНП Париба Кардиф“.

Седалище и адрес на управление в Република България: гр. София, ул. “Христо Белчев” №29А

Представител: Марио Костов - Управител

БНП Париба Кардиф най-учтиво моли всички потребители да прочетат внимателно условията, описани по-долу. С осъществяването на достъп, разглеждането или използването на уебсайта, потребителите потвърждават, че са прочели, разбират и дават съгласието си да спазват реда и условията за ползване.

  1. ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

С осъществяването на достъп до уебсайта потребителите удостоверяват, че имат необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страницата.

Напомняме на потребителите, че няма гаранция, че съобщенията, предавани по Интернет ще останат поверителни и че лицето е отговорно за вземането на всички подходящи мерки, за защита на личните му данни и/или програмни продукти срещу заразяване с възможни вируси, срещани в Интернет.

БНП Париба Кардиф не може да бъде държана отговорна за въпроси извън нейния контрол, както и за каквито и да е вреди, които могат да бъдат причинени от техническото оборудване на потребителя, по-специално компютри, програмни продукти, мрежово оборудване и всякакви други устройства, използвани за получаване на достъп до уебсайта или за неговото използване и/или информацията, която той съдържа.

Следва да се има в предвид, че неоторизирания достъп или оставането свързани към ИТ система с цел увреждане или намеса във функционирането на такава система, както и измамното влизане или промяна на информацията в ИТ системата е престъпление, наказуемо по наказателното право.

Достъпът е уебсайта е безплатен. Разходите за осъществяване на достъп и използване на телекомуникационната мрежа се поемат от клиента, в съответствие с реда и условията, определени от неговите доставчици на услугата „достъп“ и телекомуникационните оператори.

БНП Париба Кардиф си запазва правото да прекъсва по всяко време достъпа, независимо от причината и без предупреждение, и не носи отговорност за последиците от такова прекъсване.

  1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на сайта, включително информация, дизайн, графики, снимки, картини, файлове за изтегляне са защитени като интелектуална собственост на БНП Париба Кардиф или негови партньори.

Търговските марки на издателя на уебсайта и неговите партньори, както и фирмените знаци, включени в уебсайта, представляват регистрирани търговски марки.

Забранено е възпроизвеждането, предоставянето или разпространението на съдържанието на този уебсайт по какъвто и да било начин, изцяло или частично, без предварителното изрично разрешение на БНП Париба Кардиф. Такова действие би представлявало нарушение на правилата, регламентирани от приложимите закони в областта на интелектуалната и индустриална собственост.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ САЙТА

Издателят на сайта, БНП Париба Кардиф, се старае да осигури точност и актуалност на съдържанието на сайта. Въпреки това точността, пълнотата и прецизността на информацията не са гарантирани и БНП Париба Кардиф си запазва правото да променя или поправя съдържанието на информацията и публикуваните документи по всяко време и без предварително уведомление.

БНП Париба Кардиф не носи отговорност в случай на непълнота, неточност, пропуск или промяна на наличната информация, включително в случай на административни или юридически промени, както и във всички случаи на претърпени вреди от неправомерен достъп на трети лица, включително и когато този достъп е довел до модификация на наличната информация на сайта.

В този смисъл, отговорността на БНП Париба Кардиф по отношение на съдържанието и използването на уебсайта, както и произтичащи от това директни или косвени вреди не може да бъде ангажирана.

Информацията на уебсайта не представлява преддоговорна информация и не може да се счита за покана за закупуване на продукт или услуга; тя не е ангажимент или гаранция от страна на БНП Париба Кардиф относно представен на уебсайта продукт или услуга.

БНП Париба Кардиф не носи отговорност за взето решение от страна на потребител на сайта въз основа на информацията от уебсайта или за използването й от трети лица.

Всяко лице, което желае да ползва представените на уебсайта услуги и продукти следва да потърси консултация относно конкретните договорни и ценови условия на продукта / услугата.

  1. БИСКВИТКИ

Потребителите се уведомяват, че при посещение на уебсайта автоматично може да се инсталира бисквитка и временно да се запише в оперативната памет или твърдия диск на потребителя. Бисквитката е компонент, който не позволява потребителят да бъде идентифициран, но която се използва за записване на информация за навигацията на потребителя в уебсайта.

Потребителите потвърждават, че са информирани за тази практика и оторизират БНП Париба Кардиф да я използва. Потребителите могат да деактивират бисквитките чрез използване на настройките, които се съдържат в тяхната навигационна програма - браузър.

  1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ползването на уебсайта не е обвързано с предоставяне на лични данни от страна на потребителя. Независимо от това, всички лични данни, които може да ни бъдат предоставени чрез формулярите на този сайт ще се обработват от БНП Париба Кардиф, като администратор на данни, за целите на вътрешното управление и за да отговори на въпроса(ите) ви.

  1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Съдържанието на уебсайтът се подчинява на законодателството на България.

Всички потребители признават компетентността на съдилищата в България за всичко свързано със съдържанието и използването на уебсайта или със спорове, произтичащи от него.