Skip to Content

Защита на бюджета или сметките

Настъпило застрахователно събитие

Уведомления за настъпило застрахователно събитие

Предявяване на застрахователна претенция във връзка със застраховка Защита на сметките или застраховка Защита на бюджета.

В случай на настъпило застрахователно събитие по застраховка Защита на сметките или застраховка Защита на бюджета,  моля свалете съответстващото на събитието уведомление

Допълнителни пояснения :

  • Ако имате сключена повече от една застраховка или е настъпил повече от един покрит риск - моля попълнете допълнителен брой Уведомления. Във всяко напишете коректно датата на подписване на застрахователния договор.

  • Попълнете Уведомлението пълно и точно и отговорете на всички въпроси (например ако в миналото сте провеждали лечение във връзка със заболяването, довело до настоящето събитие, опишете кога е открито, кога и как е лекувано, къде и от кого).

  • Винаги описвайте вярно историята на заболяването. При установяване на неточна или укрита умишлено информация, това може да се счете за застрахователна измама.

  • Моля представете всички изискани документи от Застрахователят (съгласно Общите условия на застраховката Ви). Ако липсва документ, не е бил издаван такъв и Вие лично не може да се сдобиете с него,моля опишете писмено това.

  • Сроковете за разглеждане и оценка на застрахователната Ви претенция са указани в Общите условия на застраховката Ви и в Кодекса за застраховането. Срокът за решаване на Вашата претенция започва датече от момента на предоставяне на последния изискан документ.

  • Ако в хода на разглеждане на документите Ви, Застрахователят има нужда от допълнителна информация и се обърне към Вас е във ваш интерес да я предоставите, за да бъде взето становище по Вашата застрахователна претенция.

  • Ако застраховката Ви е обвързана със  задължения към кредитна, лизингова или друга институция, е ваше задължение да ги погасявате в срок, докато не получите окончателен отговор от Застрахователя по предявената от Вас претенция.