Skip to Content

БНП Париба Кардиф

Корпоративна и социална отговорност

БНП Париба Кардиф

Корпоративната социална политика на БНП Париба Кардиф е в унисон с тази на Групата на БНП Париба и е структурирана около 4 стълба – икономическа отговорност, отговорност към служителите, отговорност към околната среда и отговорност към Обществото.

Запознайте се в детайли с нашите най-големи постижения за 2016 г. във всяко едно от четирите направления.

Икономическа отговорност

БНП Париба Кардиф продължава да създава застрахователни продукти, които да бъдат подходящи за възможно най-голям кръг от хора. Компанията също така, потвърди своят ангажимент за социално отговорно инвестиране чрез подписване на Принципите за отговорно инвестиране (ПОИ) през май 2016 г. Повече информация за тях бихте могли да откриете ТУК

Отговорност към служителите

Ръководството на отдел „Човешки ресурси“ на БНП Париба Кардиф е ангажирано, лоялно и насърчава активния диалог. Политиката на компанията към служителите поощрява културното, етническото и религиозно разнообразие и професионалното равенство. БНП Париба Кардиф подкрепя развиването на уменията на своите служителите през цялата им кариера в компанията.

Постигането на амбициозните цели заложени в стратегически план 2020 г. изисква пълна отдаденост на всички служители на БНП Париба Кардиф и включва откриване на нови таланти и способности у тях. В резултат на това Компанията реши да се съсредоточи върху  следните ключови приоритети:

  • Професионална кариера - за да отговори по-добре на очакванията на работниците си в ключови моменти в процеса на професионалното и йерархичното им израстване;

  • Управленска култура - за да подпомогне трансформацията на компанията, правейки я по-гъвкава и многофункционална;

  • Работна среда - за да бъде адаптирана към настоящите потребности на служителите, чрез внедряване на дигитални инструменти и оптимизиране на работните места с цел засилване на взаимното сътрудничество помежду им;

  • Визия за управлението в бъдеще – за да отговори на бизнес предизвикателствата през 2020 г.

Също така, през 2016 г., Отдел "Човешки ресурси" на БНП Париба Кардиф  във Франция и представители на персонала подписаха първото по рода си споразумение, засягащо хората с увреждания. Споразумението влезе в сила на 1 януари 2017 г. за период от четири години и се основава на следните ангажименти:

  • гарантиране, че хора с увреждания ще продължават да бъдат наемани;

  • увеличаване на дългосрочните партньорства със организации в сектора за защита и подпомагане на хора в риск;

  • предоставяне на обобщена годишна информация, повишаване на осведомеността и план за действие за обучения, насочени към различните служители в компанията.

Отговорност към околната среда

Компанията управлява въздействието си върху околната среда в условията на собствената си дейност и бизнес. БНП Париба Кардиф се ангажира да контролира и управлява потреблението на енергия от нейните сгради и пътуванията на своите служители, които генерират повечето от емисиите. По отношение на бизнеса си БНП Париба Кардиф разработва "зелени" инвестиции, които отчитат енергийния преход към нисковъглеродна икономика.

В края на 2016 г. активите в зелени инвестиции възлизат на приблизително  1,2 милиарда евро (зелени облигации, структурирани фондове и т.н. средства за финансиране на инфраструктурни проекти).

БНП Париба Кардиф също така подписа Монреалския протокол за защита на озоновия слой  през 2016 г. Инициативата насърчава дългосрочната инвестиция в енергия.

Отговорност към Обществото

БНП Париба Кардиф подкрепя икономическото и финансовото образование на младите хора, чрез въвеждането им в сферата на предприемачеството. Общи действия  в насока на здравето, подпомагане на хората с увреждания и  защита на околната среда се извършват всяка година. Тези действия укрепват връзките с партньорите на БНП Париба Кардиф всеки ден. Повече от 3 000 души участваха в икономическата и социалната програма за финансово образование през 2016 г. Бяха подписани две нови партньорства: с Antropia, start-up инкубатор, който подпомага компании фокусирани върху социални и екологични дейности; както и между Cardif Lab и e-Nable, дружество с нестопанска цел, за подпомагане на децата, страдащи от агенезия, чрез производство на изкуствени ръце благодарение на 3D принтер.