Skip to Content

БНП Париба Кардиф

Отчети за платежоспособност

Директива Платежоспособност II

Стремежът към съвършенство

Европейската Директива Платежоспособност ІІ (Solvency II) създава обща правна рамка за страните в Европейския съюз в областта на застраховането и презастраховането, като определя изискванията за платежоспособност и риск, на които следва да отговарят застрахователните и пенсионните компании, извършващи бизнес в Европа.

Три са основните направления (стълба), в които са групирани правилата, заложени в Директивата Платежоспособност II:

  • Стълб 1 – количествени изисквания - включва изисквания за капиталова адекватност, оценка на активите и пасивите, количествени изисквания за собствени средства - Капиталово изискване за платежоспособност (Solvency Capital Requirements) и Минимално капиталово изискване (Minimum Capital Requirements) и техническите резерви;
  • Стълб 2 – качествени изисквания и надзорна дейност – включва: системата за вътрешен контрол и управление на риска - изискванията към лицата, управляващи дружеството;  към управлението на риска;  към  вътрешния контрол; одит; актюерска дейност. Тези качествени изисквания са строго свързани с индивидуалния рисков профил на компанията. Заложено е условието компаниите да извършват собствена оценка на риска и платежоспособността си с цел постигане на стабилно и разумно управление, както и оценка на общите изисквания за платежоспособността с оглед на техния специфичен рисков профил. Цялата система от процеси за управление и контрол на риска в компаниите се нарича „Собствена оценка на риска и платежоспособността“ (ORSA - Own Risk and  Solvency Assessment);
  • Стълб 3  - отчетност и публично оповестяване - съдържа изисквания и насоки за отчетността за надзорни цели и публичното оповестяване на годишни доклади, обхващащи информация за платежоспособността, за резултатите от дейността и за финансовото състояние на компаниите. Постигането на прозрачност има за цел подобряване на пазарната дисциплина на поднадзорните лица.

Открийте Отчета* на БНП Париба Кардиф за платежоспособност и финансово състояние за 2016 г. ТУК, както и приложенията към него - ТУК.

Забележка:

*БНП Париба Кардиф България оперира като Клон на Чуждестранен Търговец на Българския пазар, поради което консолидира резултатите си по отношение на Платежоспособност II в тези на БНП Париба Кардиф - Cardif  Assurance Vie & Cardif Risques Divers.